Historik over forhandlingsforløbet mellem kommunen og E.ON

Kronologisk oversigt over begivenheder, korrespondance, møder, etc. i forbindelse med Egedal kommunes forhandlinger med E.ON Danmark A/S om en eventuel overtagelse af fjernvarmeværk og -net i Slagslunde

29/9 2008 Åbent brev fra SFL til kommunalbestyrelsen i Egedal kommune. Formanden sætter her spørgsmålstegn ved kommunens ambitioner om at blive "Energiby" og stiller bl.a. spørgsmålet "Hvorledes har kommunen tænkt sig at råde bod på sit ansvar for den dyre og meget lidt besparende energiløsning, som kommunen har medvirket til at etablere i Slagslunde?"
9/10 2008 Daværende borgmester Svend Kjærgaard Jensen anfører i sit svar på SFLs spørgsmål, at kommunen har engageret en konsulent fra Rambøll og at kommunen allerede er i dialog med E.ON.
17/12 2008 Konsulent Anders Dyrelund, Rambøll, forelægger Egedal kommunes notat om fjernvarmen i Slagslunde, hvori der bl.a. anføres "Vi anbefaler, at Egedal Kommune forfølger sagen om nettets restafskrivning og arbejder for, at forbrugerne kun kommer til at betale for nettet én gang samt, at man arbejder for, at nettet, (belært af erfaringerne), overtages af forbrugerne eller kommunen til den nedskrevne værdi."
24/2 2009 SFLs generalforsamling 24. februar 2009 vedtoges det at nedsætte et udvalg uden for bestyrelsen, Alternativgruppen, hvis opgave det skulle være at identificere alternativer til E.ONs fortsatte uhæmmede prisstigninger.
Det stod hurtigt klart for gruppen, at det bedste bud var at arbejde sammen med Anders Dyrelund, og dermed kommunen, for at skaffe en fornuftig løsning. Bla. er kommunen jo selv varmekunde hos E.ON i Slagslunde, og dermed særlig interesseret i varmeprisernes himmelflugt.
Alternativgruppen udførte et meget intenst og godt arbejde, og fungerede derfor naturligt også som bestyrelsens kontaktorgan til kommunen.
Gruppen fungerede frem til SFLs generalforsamling 23. februar 2010, hvor tre af dens fem medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen. Til erstatning for Alternativgruppen blev der i stedet nedsat et andet udvalg, Hjælpegruppen, til aflastning af bestyrelsen i specifikke spørgsmål.
27/8 2009 I et nyt, meget udførligt, notat regner Anders Dyrelund sig frem til en overtagelsessum for værk og net på 11-12 mio. kr. idet han omhyggeligt noterer sig at "Det er således et paradoks, hvis E.ON vil kræve et højere beløb i overtagelsessum, end der kan opkræves, hvis alle melder sig ud og betaler udtrædelsesgodtgørelse ... "
26/1 2010 Der afholdes stormøde i forsamlingshuset. Mødet er dokumenteret ved SFLs referat. De på mødet fremførte præsentationer var: Redegørelse for Alternativgruppens arbejde ved Kåre Dinesen, Gennemgang af individuelle opvarmningsmuligheder ved Kurt Vikær og Kommunens redningsplan ved Anders Dyrelund, Rambøll.
23/2 2010 På SFLs generalforsamling fremlægger Peter Elman Hansen, indkøbschef i Egedal kommune kommunens plan, som viser at et gennemsnitshus på 130m2 vil få en årlig udgift på 18.000 kr. Planen viser i øvrigt, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid, herunder at brugerne skal tilmelde sig på disse præmisser, for at man kan se om der er 90% tilslutning. Det fremstår som om der er færdigforhandlet.
24/2 2010 Kommunen udsender en pressemeddelelse, der understreger Elmans præsentation dagen før, og som ydermere konkretiserer besparelsen for gennemsnitshuset til at være 30%.
28/2 2010 SFL sender henvendelse om medvirken, idet formanden i brevet anmoder om "at inddrage SFL's bestyrelse i de kommende beslutningsprocesser, således at vi derved får indflydelse på nogle endelige aftaler, som alle kan være tilfredse med og have tillid til, og som vi kan anbefale vore medlemmer."
2/3 2010 Borgmester Willy Eliasen sender et brev til samtlige forbrugere i Slagslunde, hvori han utvetydigt erklærer, at forhandlingerne med E.ON er afsluttet. Samtidig beder han om tilmelding inden den 26. marts via den vedlagte tilmeldingsblanket. (Brevet modtages dog først hos modtagerne den 9. marts).
3/3 2010 Sagen behandles på et lukket kommunalbestyrelsesmøde.
4/3 2010 Borgmesteren afviser at inddrage SFLs bestyrelse i beslutningsprocesserne.
5/3 2010 Peter Elman sender information om kommunalbestyrelsens beslutning til SFL. Han anfører heri at den årlige varmeudgift skal reduceres med 25-30%.
12/3 2010 Peter Elman korrigerer besparelsesprocenten fra 25-30% til 20-25%. Samtidig erklærer han at kommunen vil trække sig fra forhandlingerne med E.ON, hvis ikke de 20-25% opnås.
SFL korrigerer samme dag sin besparelsesberegning.
16/3 2010 SFLs bestyrelse anbefaler sine medlemmer, at man tilmelder sig.
26/3 2010 Kommunen konstaterer at der er indkommet 217 tilmeldinger = 90,1%.
12/5 2010 Egedal kommune fremsætter købstilbud til E.ON. Der anføres i tilbudet nogle ufravigelige krav. Det drejer sig om:
-  Købssummen korrigeres til 13,5 mio. kr.
-  Fuldstændig transparens i driftsaftalens regulering af energikøbet, herunder el-produktionen.
-  Prisen for driftsaftalen skal være markant lavere end 3,2 mio. kr.
Derudover skal kombinationen af købssum og betaling for driftsaftalen opfylde den politiske målsætning om en reduktion i forbrugernes gennemsnitlige varmepris på 20-30 %.
26/5 2010 Borgmester Willy Eliasen sender kommunens tilbud om tilslutning til samtlige forbrugere, men da tiden er knap, accepterer SFL at sende det via email til alle, som SFL har en email adresse på, og at uddele resten på papir. Forbrugernes accept skal så sendes via email til kommunen eller via brev, hvis man ikke har en email adresse. Brevet er ledsaget af en prissimulering og en tilmeldingsblanket.
Igen kræves min. 90% tilslutning.
I brevet erklærer borgmesteren endnu engang, at forhandlingerne med E.ON nu er afsluttet. Endvidere erklærer han at den gennemsnitlige besparelse bliver 18%, men reelt endnu højere, idet en forbliven hos E.ON vil betyde relativt store stigninger i varmeprisen, fordi E.ON vil begynde at opkræve underdækningen.
7/6 2010 Kommunen konstaterer at der er indkommet 215 tilmeldinger = 90,3%. (Selvom antallet af tilmeldinger er lavere end forrige gang, er procenten højere pga. udtrædelser pr. 30. april).
16/6 2010 Orientering pr. email fra Peter Elman Hansen til SFLs bestyrelse. Han anfører heri at forhandlingerne nu er afsluttet, og at resultatet vil blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse samme aften.
Endvidere skriver han at sagen herefter vil blive overdraget til Egedal Forsyning A/S, som han forventer pr. brev vil udsende papirerne med den bindende erklæring "mandag i næste uge" (dvs. d. 21. juni). Imidlertid modtager forbrugerne først et sådant brev fra Egedal Forsyning A/S lørdag d. 10. juli.
16/6 2010 Se referatet fra kommunalbestyrelsesmødet. Ved sin beslutning tiltræder kommunalbestyrelsen bla.
-  En købspris på 15 mio. kr.
-  En pris på driftsaftalen på 3,2 mio. kr. excl. moms.
-  En gennemsnitlig årlig besparelse på 18%.
-  At driftsaftalen vil være offentlig tilgængelig.
-  At forbrugerne efter 4 år kan overtage anlægget til den til den tid varmeprismæssige værdi.
-  At brugerne i Slagslunde har krav på mindst én plads i selskabets bestyrelse.
 17/6 2010 Pressemeddelelse fra Egedal kommune om at kommunalbestyrelsen har godkendt aftalerne med E.ON
28/6 2010 SFLs bestyrelse holder møde med Egedal Forsyning A/S.
Se SFLs resumé.
5/7 2010 SFLs bestyrelse holder et mere konkret møde med Egedal Forsyning A/S. Her bliver vi bla. præsenteret for et drastisk fald i besparelsen, ligesom vi får meddelt, at driftsaftalen vil blive holdt hemmelig indtil forbrugerne har skrevet under. Overdragelsesaftalen blev derimod offentliggjort, men først 1½ time før mødet, og uden dens vigtige bilag.
Se SFLs resumé.
10/7 2010 Forbrugerne modtager Egedal Forsyning A/S' brev (dateret 7. juni 2010) med oplysning om at forhandlingerne med E.ON nu er afsluttet, og med opfordring til (til trods for ferieperioden), inden den 6. august at afgive en juridisk bindende accept af at bindingsperioden til varmeforsyningen forlænges indtil den 1. september 2028.
Der kræves for tredie gang 90% tilslutning.
10/7 2010 SFL offentliggør sin besparelsesberegner, som tydeligt viser, at besparelsen for et gennemsnitshus (130m2/50,4GJ) ligger i intervallet 5,4-9,0%, og ikke 13-16% som hævdet i Egedal Forsyning A/S' brev - og slet ikke på de 18%, som kommunalbestyrelsen har tiltrådt ved sin beslutning d. 16. juni.
12/7 2010 SFLs formand begærer aktindsigt efter offentlighedsloven for at se driftsaftalen. Kommunens svar kan ses her.
13/7 2010 Samtidig med sin begæring om aktindsigt i driftsaftalen, stillede SFLs formand en lang række spørgsmål til Egedal kommune.
Efter at have modtaget dette svar, følte formanden sig foranlediget til at rykke for svar med mere substans. Henvendelsen, incl. spørgsmålene, kan ses her.
14/7 2010 SFL modtager Peter Elman Hansens svar på de genfremsendte spørgsmål.
15/7 2010 SFLs formand finder Peter Elman Hansens svar ufuldstændigt, og sender derfor korrektioner og gentagelse af visse af spørgsmålene.
 16/7 2010 Peter Elman Hansen svarer mere udførligt på formandens spørgsmål.
17/7 2010 SFL modtager driftsaftalen, idet kommunen imødekommer formandens begæring om aktindsigt i denne, men alle priser og leveringsbetingelser er bortcensureret - med den begrundelse, at E.ONs forhandlingsposition overfor de andre kommuner ellers vil blive væsentligt forringet.
21/7 2010 SFL indklager kommunens hemmeligholdelse af dele af driftsaftalen til Statsforvaltningen i Hovedstaden, idet man finder at oplysningerne er væsentlige for at forbrugerne i Slagslunde kan træffe deres valg om juridisk binding til fjernvarmeforsyningen i endnu 18 år.
26/7 2010 Borgmester Willy Eliasen og SFL kommer til enighed om at priser og besparelser, således som de fremgår af Egedal Forsyning A/S' brev til forbrugerne af 7. juli 2010, skal undersøges nærmere, idet de ikke er i overensstemmelse med borgmesterens brev af 26. maj 2010 og kommunalbestyrelsens beslutning af 16. juni 2010. Samtidig ønsker borgmesteren svarfristen udsat.
Borgmesteren har dokumenteret dette i sit beslutningsreferat.
28/7 2010 SFL udsender brev til samtlige fjernvarmebrugere med en redegørelse for borgmesterens beslutning.
19/8 2010 opfordringen fra borgmester Willy Eliasen den 26. juli, blev mødet mellem kommunen og SFLs bestyrelse afholdt den 19. august. Borgmesteren havde bedt om "at finde frem til et beregningsgrundlag, som parterne er enige i er rette beregningsgrundlag".
Mødet var skuffende for SFL, idet det ikke bragte afklaring af divergenserne.
Se SFLs resumé.
23/8 2010 Borgmesteren reagerer, via email til SFLs bestyrelse, på mødet med kommunen. Han anfører heri at hvis økonomien i forhandlingsresultatet ikke lever op til grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning, må kommunalbestyrelsen tage stilling til dette. Borgmesteren anfører også at dommen den 3. august gør situationen så uvis, at kommunalbestyrelsen næppe vil gå ind i den.
23/8 2010 SFL afholder stormøde i Forsamlingshuset i lyset af kommunens meget dårlige forhandlingsresultat og dommen den 3. august. Kommunen er repræsenteret ved chefen for borgmesterkontoret, Henrik Haue. Bestyrelsen får tilslutning fra 128 ejendomme til at kontakte en advokat for at få afklaret de muligheder, der nu foreligger. Det er planen at der efterfølgende afholdes et nyt stormøde, hvor advokaten da kan gøre rede for, hvad vi bør foretage os.
Det er vigtigt for SFL at slå fast at disse bestræbelser også gælder Bakkegårdsparken og Ellekær Vænge, idet vi er i besiddelse af dokumentation for, at disse nye fjernvarmebrugere skal have samme vilkår som de eksisterende.
Forsamlingshusets optælling viste at der i alt var 190 personer tilstede. Mange havde meldt afbud, men på forhånd erklæret deres støtte til bestyrelsens planer.
31/8 2010 Kommunen meddeler SFL at man sætter tilmeldingsprocessen i bero.
6/10 2010 Kommunen anmoder skriftligt SFL om at foranstalte, at der blandt brugerne udpeges to repræsentanter til at deltage i de videre forhandlinger med E.ON. SFLs bestyrelse har tilbagemeldt, at man har udpeget Marie Louise Allerslev og Kurt Vikær som repræsentanter, og at de fremmødte fjernvarmebrugere på mødet den 20. september i Forsamlingshuset forlods har tilsluttet sig dette valg.
20/12 2010 afholdt SFL's bestyrelse møde med borgmester Willy Eliasen og Henrik Haue. Det blev her drøftet hvilke konsekvensr Østre Landsrets afgørelse, der forventes at foreligge i maj måned i E.ON's ankesag, og det rejste erstatningskrav mod E.ON kan få for de videre forhandlinger med E.ON. Det vigtigste punkt på de møder, som Kurt Viekær og Marie Louise Allerslev har haft i løbet af efteråret med kommunen og Egedal Forsyning har derfor været en drøftelse af, hvordan den af kommunen oprindeligt lovede besparelse kunne opnås. Da Hillerød-dommen imidlertid har skabt en vis forventning og håb om, at Østre Landsret stadfæster byrettens dom, nemlig at E.ON skal overholde den prisgaranti, der er givet fjernvarmebrugerne i Slagslunde, blev man på dette møde enig om at stille forhandlingerne med E.ON i bero til efter rettens afgørelse, formentlig i maj 2011. Indtil da vil SFL og kommunen holde hinanden underrettet, hvis nye forhold dukker op.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
22/3 2012 Efter at have ligget stille i over et år, kommer der atter bevægelse i forhandlingerne, og formanden - nu Kaj Madsen - redegør for status overfor medlemmerne.
Redegørelsen kan ses her.
1/6 2012 Formanden udsender endnu en redegørelse om forhandlingsforløbet.
20/9 2012 SFL’s bestyrelse mødes med borgmester Willy Eliassen og sekretariatschef Henrik Haue for at drøfte forhandlingsforløbet og planlægge den videre strategi.
5/11 2012 SFL udsender en meddelelse til medlemmerne og øvrige interesserede, hvori man indkalder til møde i Forsamlingshuset den 27. november. Her vil bestyrelsen og kommunen orientere om aftaleskitsen og dens konsekvenser for varmeprisen.
27/11 2012 Ved medlemsmødet den 27. november præsenterede bestyrelsen forskellige scenarier ved et eventuelt køb af værk og net, og kommunen præsenterede sit positive syn på et sådant køb.
Ved den efterfølgende vejledende afstemning tilkendegav forsamlingen enstemmigt, at bestyrelsen skal fortsætte forhandlingerne med E.ON.
5/2 2013 Ved SFLs generalforsamling blev der gjort grundigt rede for forhandlingernes status af bestyrelsen, af SFLs advokat og af kommunen. Bestyrelsen fremlagde 1) et forslag om oprettelse af et andelselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) og 2) et forslag til finansiering af købsomkostningerne. Begge forslag blev vedtaget.
Se generalforsamlingsreferatet.
10/2 2013 SFLs bestyrelse indkalder til stiftende generalforsamling i Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. til afholdelse d. 6. marts 2013.
6/3 2013 Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. stiftes, og forbrugerne er således klar til at købe værk og net af E.ON. Se referatet fra den stiftende generalforsamling.
Formandens orientering om det konstituerende bestyrelsesmøde, og status på købet af net og værk kan ses her.