Klage til Ankenævnet på Energiområdet over E.ONs brud på vores kontrakter -- iværksat 21. maj 2007

Alle fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde modtog i april 2007 et brev fra E.ON, hvori E.ON meddeler nye varmepriser for 2007/08. Samtidig meddeltes det, at E.ON ændrer sine Tekniske Bestemmelser og Almindelige Leveringsbestemmelser. E.ON har vedlagt de nye bestemmelser og meddeler, at disse træder i kraft den 1. november 2007, og at de vil blive anmeldt til Energitilsynet.

E.ON har således ændret i § 5.4 (se sagen om "Rotterdam III" gaspriser) i de leveringsbestemmelser af 7. november 1995, som vi kontraktligt har indgået en aftale med NESA om. Det kan vi ikke uden videre acceptere. Den kontrakt for levering af fjernvarme, som vi har indgået, er uopsigelig fra E.ON's side, og vi må derfor reagere.

SFL's bestyrelse har reageret overfor E.ON den 21. maj 2007 ved at indgive en officiel protest, og opfordret medlemmerne til at gøre det samme. Disse protester har imidlertid ikke fået E.ON til at ændre standpunkt.

SFL har derfor indgivet en klage til Ankenævnet på Energiområdet den 3. juli 2007. Ankenævnet var i tvivl om de ville godtage SFL som klageberettiget part i sagen, men traf først afgørelse om dette ultimo december 2007. Klagen er derfor ændret til at være en personlig klage fra formanden, Marie Louise Allerslev (MLA), men SFL's bestyrelse betragter den stadig som SFL's sag, og alt hvad der sker i sagen bliver derfor indgående drøftet i bestyrelsen.

Den 5. december 2008, efter 1½ års sagsbehandling, traf ankenævnet sin afgørelse. SFL er langtfra tilfreds med denne, idet den helt undlader at behandle vores kontrakts forhold til aftaleloven, som ellers var vores hovedpåstand. Dertil kommer at ankenævnet finder at E.ON har ret til at ændre prisberegningen uden at tage hensyn til, at dette skal ske efter et nyt godkendt langtidsbudget, som ikke foreligger.