Retlige skridt mod E.ON

Kronologisk oversigt over de retlige skridt, der er foretaget mod E.ON Varme Danmark ApS

3/8 2010 Der afsiges dom i den sag E.ON har anlagt mod to af sine kunder i Slagslunde. Helle og Karsten frifindes imidlertid, og tilkendes hver kr. 25.000 i sagsomkostninger.
Dommen kan ses her.
E.ONs reaktion kan ses her.
23/8 2010 SFL afholder stormøde i Forsamlingshuset i lyset af dommen den 3. august og kommunens meget dårlige forhandlingsresultat med E.ON. Kommunen er repræsenteret ved chefen for borgmestersekretariatet, Henrik Haue.
Bestyrelsen får tilslutning fra 128 ejendomme til at kontakte en advokat for at få afklaret de muligheder, der nu foreligger. Det er planen at der efterfølgende afholdes et nyt stormøde, hvor advokaten da kan gøre rede for, hvad vi bør foretage os.
Det er vigtigt for SFL at slå fast at disse bestræbelser også gælder Bakkegårdsparken og Ellekær Vænge, idet vi er i besiddelse af dokumentation for, at disse nye fjernvarmebrugere skal have samme vilkår som de eksisterende.
Forsamlingshusets optælling viste at der i alt var 190 personer tilstede. Mange havde meldt afbud, men på forhånd erklæret deres støtte til bestyrelsens planer.
31/8 2010 E.ON Varme Danmark ApS har besluttet at anke frifindelsen af Helle og Karsten, se ovenfor under 3/8 2010.
20/9 2010 SFL afholdt atter stormøde i Forsamlingshuset. Denne gang med deltagelse af advokat Jan Torp Hansen, Hillerød, der gjorde rede for de retlige skridt, vi kan tage overfor E.ON efter dommen den 3. august. Se advokatens præsentation, og mødereferatet.
1/10 2010 SFL har nu modtaget advokatens materiale, og lægger dette ud på hjemmesiden, samtidig med at der sendes email herom til dem, som SFL har email adresser på. Resten omdeles manuelt på papir.
5/10 2010 Der afholdes møde mellem SFL og advokaten for afklaring af forskellige forhold. Resumé af mødet kan ses her.
16/11 2010 SFL udsender pressemeddelelse om at næsten 200 forbrugere har tilsluttet sig erstatningskravet mod E.ON.
25/11 2010 E.ON Varme Danmark ApS modtager erstatningskrav på ialt 6,3 mio. kr. fra advokat Jan Torp Hansen på vegne af 199 forbrugere i Slagslunde.
Advokatens meddelelse kan ses her.
22/12 2010 Advokat Jan Torp Hansen sender opgørelse ud til alle vedrørende det hidtidige arbejde, og meddeler samtidig at E.ON ikke har betalt, men derimod indvilget i, at forældelsesfristen udskydes i indtil 4 måneder efter afgørelsen af E.ONs ankesag i landsretten.
Sagen er berammet til den 20. april 2011.
4/2 2011 Deltagerne i erstatningskravet modtager alle et brev fra advokaten, der nærmere redegør for det arbejde, han har udført, herunder korrespondancen mellem ham og E.ON, tidsforbrug og andre forhold.
29/6 2012

Den sag som E.ON havde anlagt mod to forbrugere i Slagslunde, og som forbrugerne vandt ved Retten i Hillerød den 3. august 2010, er nu blevet afgjort af Østre Landsret med det modsatte resultat.
Landsrettens dom er - ifølge flere jurister - mærkværdig, fordi retten på den ene side fastslår at Nesa/E.ON har afgivet en prisgaranti overfor forbrugerne, men på den anden side alligevel tillader E.ON at opkræve højere priser end garantien indebærer.
De to forbrugere overvejer nu sammen med deres advokater, hvad der videre skal ske.

Retten i Hillerøds dom af 3. august 2010
Østre Landsrets dom af 29. juni 2012

7/12-12 Procesbevillingsnævnet afviser uden begrundelse de to forbrugeres begæring om at måtte bringe sagen for Højesteret.
Konsekvenserne af denne afgørelse for gruppesøgsmålet vil blive belyst af advokaten ved et møde i januar med alle gruppens deltagere.