Egedal kommune fremsætter købstilbud til E.ON

13. maj 2010 

Slagslunde Fjernvarmelaug har modtaget en redegørelse for det købstilbud Egedal kommune den har fremsat over for E.ON vedrørende overtagelse af fjernvarmeværk og -net i Slagslunde.

I teksten er der henvist til forskellige dokumenter, der kan ses på følgende links, nemlig

   SFLs henvendelse til Energitilsynet vedrørende anlægsværdier - 21. december 2009
   Energitilsynets svar på SFLs henvendelse - 6. april 2010
   Energitilsynets tilkendegivelse overfor E.ON Varme - 8. april 2010
   Energitilsynets tilkendegivelse overfor E.ON Produktion - 8. april 2010

Selve redegørelsen lyder således:

 

Købssum
 
Udgangspunktet er, at købssummen skal kunne godkendes af Energitilsynet, når et eventuelt kommunalt forsyningsselskab anmelder varmeprisbudgettet. Dvs., at kommunen kun kan acceptere en købssum, der afspejler de anlægsværdier i E.ONs to selskaber, som er anmeldt og godkendt af tilsynet.
 
Siden arbejdet med den kommunale løsning begyndte, har der floreret ganske mange opfattelser af, hvad disse anlægsværdier udgør. Der har således været fremført tal fra 0 kr. til 28 mio. kr.
 
Som tidligere oplyst, har kommunen siden februar arbejdet ud fra en købssum på ca. 15 mio. kr. Det er således den sum, som E.ON overfor kommunen har kunne dokumentere.
 
Dette beløb bekræftes indirekte af Energitilsynets svar til Slagslunde Fjernvarmelaug  (dateret 6. april). Her tilkendegiver tilsynet, at der efter deres opfattelse er anmeldt anlægsværdier for ca. 15 mio. kr., idet man dog tager forbehold for spørgsmålet om el-konvertering.
 
Umiddelbart herefter har kommunen modtaget kopi af Energitilsynets tilkendegivelser overfor E.ON (dateret 8. april). Her tilkendegiver tilsynet, at der efter deres opfattelse, er opstået en kapitaldannelse i de to selskaber, som følge af E.ONs interne finansieringsform og regnskabsprincipper.
 
Tilsynet konkluderer videre, at disse de facto hensættelser ikke (igen efter tilsynets opfattelse) er ulovlige, men at de på et ikke nærmere angivet tidspunkt skal komme varmeforbrugerne til gode, jf. 'hvile-i-sig-selv' princippet.
 
Kommunen er bekendt med E.ONs forventede svar til Tilsynet. Efter kommunens opfattelse tyder svaret på, at E.ON vil bede om en egentlig afgørelse og efterfølgende påklage denne til Energiklagenævnet. Kommunen har videre indiktationer på, at en afgørelse i Energiklagenævnet, der går E.ON i mod, vil blive prøvet ved domstolene.
 
Kommunen har udarbejdet et udkast til købsaftale. Heri indgå bl.a. en bestemmelse, som forpligter E.ON til at tilbagebetale forskellen mellem købssummen og en eventuel mindre anlægsværdi fastsat ved retskraftig dom. Bestemmelsen indeholder endvidere en ret til transport af kravet til moderselskabet.
 
For så vidt angår el-konverteringen, finder kommunen det dokumenteret, at el-konverteringen uretmæssigt er indregnet i anlægsaktiverne, idet udgiften hertil ses betalt af de enkelte forbrugere direkte til NESA. Det skal retfærdigvis nævnes, at denne fejl ikke nødvendigvis skyldes forhold hos E.ON, men ligesåvel kunne beror på unøjagtigheder i det anlægskartotek, som NESA overdrog til E.ON.
 
Med baggrund i ovenstående vil kommunen kræve at købssummen korrigeres til ca. 13,5 mio. kr. Dette er et ufravigeligt krav.
 
Driftsaftalen
 
Udgangspunktet er, at driftsaftalen skal kunne godkendes af Energitilsynet i forbindelse med det eventuelle kommunale forsyningsselskabs anmeldes af varmeprisbudget. Samtidig skal kombinationen af købssum og betaling for driftsaftalen opfylde den politiske målsætning om en reduktion i forbrugernes gennemsnitlige årlige varmepris på mellem 20 - 30 %.
 
Det centrale forhold i driftsaftalen er energiprisen, herunder el-produktionens indflydelse på denne. Kommunen har i samarbejde med sine rådgivere simuleret en række driftsscenarier. På den baggrund vil kommunen afgive et tilbud til E.ON, som løfter de ovenstående målsætninger.
 
Af forhandlingstekniske årsager kan kommunens præcise udspil ikke nævnes. Det kan dog oplyses, at udspillet ligger markant lavere end det tidligere forudsatte, hvor driftsaftalen ville medføre en årlig udgift på ca. 3,2 mio. kr.
 
Som tidligere oplyst, vil kommunen kræve fuldstændig transparens i driftsaftalens regulering af energikøbet, herunder de vilkår der gælder for el-produktionen. Dette er et ufravigeligt krav.
 
Tidshorisont
 
Kommunens tilbud til E.ON bliver afgivet onsdag den 12. maj. Det er hensigten, at forhandle de to aftalekomplekser på plads i løbet af uge 21 og 22. Såfremt E.ON accepterer kommunens tilbud, vil en kommunal overtagelse fortsat kunne finde sted den 1. august.
 
  
Med venlig hilsen

Peter Elman Hansen
Indkøbschef

Egedal Kommune
Ølstykke Rådhus
Direkte Telefon: 7259 6170
Postadresse:
Egedal Kommune
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

Telefon: 7259 6000

www.egedalkommune.dk