Bestyrelsens meddelelse til medlemmerne 16. marts 2010

Bestyrelsen har via email udsendt en meddelelse til medlemmerne. Den lyder således:

 

BILLIGERE VARME I SLAGSLUNDE

 

Af det brev I har modtaget fra Egedal kommmune fremgår det, at mindst 90% - eller minimum 217
husstande - skal tilslutte sig en kommunal overtagelse af varmeforsyningen i Slagslunde. Vi ser me-
get gerne en anden løsning end E.ON, og kommunens initiativ har derfor glædet os. Så hvis I ikke
allerede har underskrevet tilmeldingsblanketten og sendt den til kommunen, så gør det nu.

Ved overtagelsen forudsætter kommunen, at den procentuelle reduktion i varmeprisen bliver 20-
25%. Se http://sflinfo.dk/cms/node/64 Selv om det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at bereg-
ne, hvad en nedsat varmepris vil betyde for den enkelte, så har hele SFLs bestyrelse og de 5 med-
lemmer, der tilmeldte sig på generalforsamlingen som støttegruppe for bestyrelsen efter nøje
overvejelse alle som én besluttet at underskrive tilmeldingsblanketten
.
 

Ved vores beslutning om tilslutning til en kommunal overtagelse har vi lagt vægt på følgende:

  • Kommunen har som et ufravigeligt krav lovet os, at såfremt der ikke kan opnås en reduktion på 20-25%, vil kommunen trække sig fra forhandlingerne med E.ON.
  • Kommunen er ikke et kommercielt selskab, hvis overordnede mål det er at tjene penge.
  • Kommunen har lovet os repræsentation i det nye selskabs bestyrelse.
  • Vi har større mulighed for at øve indflydelse gennem påvirkning af vores kommunale politikere.
  • Kommunen har afgivet løfte om, at vi på sigt kan overtage værk og net, hvis vi ønsker det.
  • Vi får mulighed for på længere sigt at indføre mere CO2 neutrale energiformer, der skulle kunne resultere i endnu lavere varmepriser, samtidig med at det kan blive mere klimavenligt.
  • På tilmeldingsblanketten er det anført, at tilsagnet indebærer, at de økonomiske og aftaleretlige forudsætninger opfyldes.
  • Kommunen garanterer, at man ikke alene vil efterleve varmeforsyningsloven, men også dens intentioner.

Er der noget alternativ?

 

Brevet med tilmeldingsblanketten kan rekvireres hos bestyrelsesmedlem Kurt Vikær, tlf. 4818 3482 eller downloades fra http://sflinfo.dk/cms/sites/default/files/egedal/Egedal_brev_og_tilmelding.pdf
I er som altid meget velkomne til at kontakte os, hvis I har nogle spørgsmål.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Slagslunde Fjernvarmelaug