Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 27. februar 2007 i Slagslunde Forsamlingshus.

Formand Marie Louise Allerslev (Rie) bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent

Jens Allerslev blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 40 fremmødte, heraf 32 stemmeberettigede.

 

2. Formandens beretning

Rie indledte med at præsentere bestyrelsen: Helle Toft Jensen, regnskabskyndig, Jørn Ulsing, kasserer, Jan Rud Petersen og Leif Rasmussen. Sidstnævnte kunne ikke være til stede pga. bortrejse.

Herefter aflagde formanden sin beretning, der foreligger skriftligt, men som her refereres i korte træk.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, foruden løbende kommunikation via e-mail. Bestyrelsen har haft en del kontakt til Vejby-Tisvilde Fjernvarme, Værløse Varmeværk, Frederikssund Fjernvarmeforbrugerråd og Dansk Fjernvarme. I det forløbne år er der på en af bestyrelsen oprettet hjemmeside lagt et par nyhedsbreve ud, vedtægter, leveringsbestemmelser, varmepriser, E.ONs regnskaber og budgetter og korrespondance med E.ON vedrørende varmepriserne m.v.

Samtidig med at varmeprisen fra den 1. maj 2006 blev ændret til også at indeholde en kvadratmeterpris, har bestyrelsen klaget over varmepriserne. Selv om vi ikke kan ændre indførelsen af kvadratmeterafgiften, mener vi, at E.ON derudover har brudt de leveringsbetingelser fra 1995, som vi har indgået aftale om. Bl.a. er vilkåret i par. 5.5 i leveringsbestemmelserne ændret således, at E.ON kan hæve provenuet af den faste afgift, såfremt E.ON mener, at omkostningerne nødvendiggør det. Vi må derfor fastholde vores indsigelse mod den nye formulering af par. 5.5 og fastholde, at denne bestemmelse ikke ensidigt kan ændres af varmeforsyningsselskabet uden forhandling med os brugere. Provenuet ekskl. moms er steget med 184.000 kr. til trods for, at der er kommet 40 nye brugere på, og vi var blevet lovet, at det ville blive billigere med flere brugere tilkoblet.

E.ON har meddelt brugerne, at prisen på naturgas har medvirket til underskud, og at underskuddene vil blive afviklet i løbet af de næste 5 år. Vi mener, at E.ON er kontraktligt bundet af de indgåede prisaftaler, og at disse ikke kan ændres med den begrundelse, at man ud fra et hvile-i-sig-selv princip skal have sine underskud dækket. Bestyrelsen har endvidere fundet frem til, at varmeforsyningsselskabet igennem de seneste år har anvendt en alt for høj gaspris i forhold til den aftalte Rotterdam III tarif, laveste trin. Det meddelte vi E.ON og bad dem udsende et nyt tarifblad med de korrekte priser. E.ON har overgivet sagen til sin advokat, men SFL har endnu intet hørt derfra.

Såfremt E.ON ikke ændrer den anvendte gaspris, vil bestyrelsen indbringe sagen for Energitilsynet. Energitilsynet har i en tidligere sag udtalt, at der parterne imellem kan aftales en pris, der er lavere end den omkostningsbestemte pris. Hvad der herefter skal ske, må afhænge af Energitilsynets afgørelse.

Kommunen har en skole og to store daginstitutioner i Slagslunde. Bestyrelsen vil derfor tage skridt til et nærmere samarbejde med kommunen om denne sag.

SFL har fået enkelte nye medlemmer fra bebyggelsen i Bakkegårdsparken. Spørgsmålet er, om de selv vil nedsætte en brugergruppe, og at vi i stedet indleder et samarbejde. Bestyrelsen afventer et udspil fra Bakkegårdsparken.

Bestyrelsen efterlyser mailadresser på vore medlemer.

Efter beretningen afsluttede Helle med på overhead at vise udviklingen i varmepriserne, og hvad priserne ville have været, såfremt NESA/E.ON havde anvendt den rigtige gaspris ved beregningen af den variable varmepris. Endvidere fremvistes en oversigt der viser en fifty-fifty fordeling af den variable afgift på gaspris og andre omkostninger med en lille overvægt på gasprisen.

I den efterfølgende debat blev der stillet spørgsmål om, hvor realistisk en sag vi har mht at få nedsat den variable varmepris, om det er undersøgt, hvad gassen ville koste andetsteds fra, om vores beregnede fordeling af den variable afgift mellem gaspris og omkostninger er korrekt, om det var en ide at undersøge, hvad det vil koste at købe værk og net og undersøge de økonomiske konsekvenser heraf, om vi kan hente hjælp hos Dansk Fjernvarme og om der er noget om, at en advokat her i byen har tilbudt sin hjælp.

Bestyrelsen kunne svare, at vi mener at have en god sag. Ifølge dansk ret kan en gensidig bebyrdende kontrakt kun opsiges, hvis forudsætningerne for aftalen ændrer sig afgørende. Vi har undersøgt hos HNG, hvad gasprisen ville være for sådan nogle som os. Den har vist sig at svare nogenlunde til Rotterdam III, laveste trin. Hvad angår fordelingen af den variable afgift på gaspris og omkostninger, har vi i vores beregninger opdelt den variable afgift i gasindkøb og omkostninger. Bestyrelsen synes ikke, det ligger lige for at undersøge, hvad det vil koste at overtage værk og net, men er da ikke afvisende over for, at andre sætter ind på dette område. Hjælp fra Dansk Fjernvarme kræver sandsynligvis medlemskab. Medlemmer er fjernvarmebrugere, der står som ejere af net eller værk. Mht. lokal advokathjælp har det været under overvejelse, men pågældende har meget lidt tid og har desuden ingen erfaring med dette komplicerede område.

Der var en del diskussion om økonomien i at have de rigtige gennemløbstemperaturer. Der var forslag om at få en uvildig teknisk undersøgelse, hvor brugernes anlæg blev tjekket af en VVS-mand. Der var dog enighed om at vente med det.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt af Jørn Ulsing og godkendt.

 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år

Budgettet blev fremlagt af Jørn Ulsing. Efter lidt diskussion om den budgetterede advokatbistand blev budgettet godkendt.

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Marie Louise Allerslev, Leif Rasmussen og Jan Rud Petersen blev genvalgt. Der var ingen modkandidater.

 

6. Valg af bestyrelsessuppleant

På bestyrelsens anbefaling blev Karsten Jørgensen valgt. Karsten Jørgensen kunne pga. rejse til udlandet ikke selv være til stede, men havde givet bestyrelsen fuldmagt til at foreslå ham.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Sigrid Friis blev genvalgt som revisor og Mogens Hansen som revisorsuppleant.

 

8. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

9. Eventuelt

Repræsentanter fra Bakkegårdsparken følte sig sat noget uden for og satte spørgsmålstegn ved evt. medlemskab af SFL, når de nu ikke var omfattet af leveringsbestemmelserne fra 1995. Dirigentenfik sat det spørgsmål på plads ved at pege på, at vi må fastholde, at alle fjernvarmekunder i Slagslunde må være ens stillet. Det må vi arbejde for. Alt andet vil være uacceptabelt.

For et par år tilbage var stemningen for, at lauget blev nedlagt. Der blev under dette punkt givet udtryk for, hvor godt det var, at dette ikke skete.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet for en afsluttende bemærkning til formanden.