Ændringerne til varmeforsyningsloven er trådt i kraft 16. juni 2010

De ændringer til varmeforsyningsloven, som Energitilsynet ønskede i dets tilkendegivelse af 22. juni 2009, er nu vedtaget af Folketinget, og trådt i kraft den 16. juni 2010.

Ændringerne indebærer at Energitilsynet nu kan gå ind og forlange alle relevante oplysninger fra E.ON Danmark A/S, der er E.ON Varme Danmark ApS' moderselskab. Dette har hidtil ikke været muligt fordi E.ON Danmark A/S ikke har været omfattet af varmeforsyningsloven.

Som bekendt har E.ON Varme Danmark ApS, der er vores egentlige varmeleverandør, ingen ansatte, men får alle ydelser fra E.ON Danmark A/S, herunder administration, teknisk service og lån. Prisen for disse ydelser er efter SFLs mening ekstrem høj, og Energitilsynet får med ændringerne nu mulighed for at gribe ind.

 

Den ændrede lovtekst

§ 23 a, stk. 1, affattes således:

»Energitilsynet kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for tilsynet efter loven få adgang til lokaler, der benyttes af en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, og på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder virksomhedens regnskaber, øvrige regnskabsmaterialer, forretningsbøger og andre forretningspapirer, uanset om disse oplysninger opbevares elektronisk. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på en virksomhed, der er koncernforbunden med en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, såfremt der har fundet en eller flere transaktioner sted mellem de nævnte virksomheder.«

§ 23 b, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Energitilsynet kan hos en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, indhente de oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af tilsynets opgaver efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på en virksomhed, der er koncernforbunden med en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, såfremt der har fundet en eller flere transaktioner sted mellem de nævnte virksomheder.«

I § 23 b indsættes efter stk. 5 som nye stykker:

»Stk. 6. Energitilsynet kan pålægge en virksomhed, der er omfattet af stk. 5, at tilvejebringe de oplysninger, herunder at tilvejebringe dem i en bestemt form, som er nødvendige til varetagelsen af tilsynets opgaver efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om tilvejebringelse af oplysninger.

Stk. 7. Hvis Energitilsynet ikke har mulighed for at indhente oplysninger efter stk. 5 om en transaktion mellem en virksomhed, som ejer anlæg omfattet af loven, og en virksomhed, der er koncernforbunden med denne virksomhed, kan Energitilsynet foreløbigt fastsætte den indregningsberettigede udgift til den pågældende transaktion. Den foreløbige fastsættelse af den indregningsberettigede udgift bortfalder, når de nødvendige oplysninger er fremsendt og dokumenteret. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler for Energitilsynets foreløbige fastsættelse af den indregningsberettigede udgift.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 8.