Referat af SFLs generalforsamling 7. februar 2012

 
Referat fra den ordinære generalforsamling, 
afholdt tirsdag, den 7. februar 2012 i Slagslunde Forsamlingshus.
 
Fremmødte: 50 fremmødte, inkl. 1 fuldmagt samt 2 uden stemmeret.
Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, regnskab 2011 og budgetforslag 2012.
 
Kåre Dinesen bød velkommen med følgende dagsorden:
 
Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget og kontingentfastsættelse for året til vedtagelseVBestyrelsen foreslårVet årligt kontingent på 100 kr
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:VAnnalisa Tams – modtager genvalgVKurt Vikær – modtager genvalgVKåre Dinesen – modtager genvalg
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanterVJoe Johansen – modtager genvalgVJørn Ulsing – modtager genvalg
  7. Valg af revisor og revisorsuppleantVSigrid Friis og Mogens Hansen – begge modtager genvalg
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Eventuelt
 
Ad 1.
Christian Hartmann blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at beslutninger kunne tages med simpelt flertal. 
 
Ad. 2.
Marie Louise Allerslev redegjorde for bestyrelsens arbejde siden sidst. Den blev godkendt med applaus. Beretningen kan erhverves direkte fra Marie Louise på adressen marie(snabelA)sunway.dk.
 
I forlængelse af beretningen, foreslog formanden på vegne af SFLs bestyrelse at vedtage en pressemeddelelse. Den blev oplæst af dirigenten og vedtaget, se hjemmesiden www.sflinfo.dk.
I pressemeddelelsen giver Slagslunde Fjernvarmelaug udtryk for sin utilfredshed med E.ONs selskabskonstruktion, der gør det muligt at hente et overskud hjem til moderselskabet på trods af Varmeforsyningslovens  hvile-i-sig-selv princip. I meddelelsen påpeges forbrugernes manglende forbrugerbeskyttelse. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard opfordres til at ændre loven, hvis de kommende undersøgelser viser, at varmeforsyningsloven ikke virker efter hensigten. Indtil da opfordres ministeren til at bruge de muligheder, som findes inden for gældende lovgivning. Det gælder udelukkelse af koncerner som E.ON fra at misbruge varmeforsyningsloven, beskyttelse af forbrugerne, idet kun nødvendige omkostninger må indregnes i prisfastsættelsen samt til sidst at bruge muligheden for at pålægge E.On at ændre urimelige tariffer og betingelser.Ad 3. 
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Annalisa Tams og godkendt.
 
Ad 4. 
Budgettet for 2012 blev fremlagt. Det blev godkendt. Bestyrelsen havde foreslået et årligt kontingent på 100 kr. Det blev vedtaget.
 
Ad 5. 
Annalisa Tams, Kurt Vikær og Kåre Dinesen modtog alle genvalg og blev valgt. 
 
Ad 6. 
Jørn Ulsing og Joe Johansen modtog begge genvalg og blev valgt.
 
Ad 7. 
Sigrid Friis og Mogens Hansen modtog begge genvalg og blev valgt. 
 
Inden punkt 8, bad Marie Louise Allerslev om ordet. Hun fortalte, at hun efter mange års arbejde i bestyrelsen og som formand for foreningen, nu ønskede at trække sig tilbage som formand, men at hun forblev i bestyrelsen som sparringspartner og støtte for den kommende formand. Hun fortalte, at Kaj Madsen havde indvilget i at lade sig opstille som formand, og at hun forventede, at han blev valgt som formand ved bestyrelsens konstituering af sig selv. Kaj Madsen tog herefter ordet og bekræftede, at han ville stille op som formand, og at han gjorde det på baggrund af Marie Louises og bestyrelsens hjælp. Han benyttede lejligheden til at takke Marie Louise (eller Rie i daglig tiltale) for hendes ekstraordinære store indsats for som formand at sikre rimelige og retfærdige varmepriser i Slagslunde. Det har kostet mange, mange timers arbejde, mange fremsendte klager til E.ON og til Energitilsynet samt mange redegørelser, bl.a. til Ombudsmanden, mange pressemeddelelser og mange studier af love og regler. Kaj ønskede for Rie, at hun nu ville få bedre tid til familien og børnebørnene og sluttede af med overrækkelsen af en gave til Rie for hendes arbejde i foreningen og som formand. For som han sagde: ”Hvis vi vinder sagen mod E.ON, så er det Ries skyld”. Det resulterede i stående hyldest og applaus til den afgående formand.
 
Ad. 8.
Ingen indkomne forslag.
 
Ad. 9. 
Karsten Bruhn: Kan vi regne med at få penge tilbage fra 2012? Kaj svarede, at på dette punkt snyder E.ON ikke.
Hvem sendes pressemeddelelsen til? Kåre svarede, at den sendes til alle kendte blade samt energiministeren,  klima-, energi og bygningspolitisk udvalg og TV2 Lorry. Ikke alle medier bringer dog pressemeddelelsen.
 
 
Referenter: Sigrid Friis og Annalisa Tams
 
Dirigent: Christian Hartmann.